Miranda & Chris

Achlysur arbennig iawn | A very special day

Helo Miranda a Chris!

Llongyfarchiadau ANFERTH i chi eich dau ar achlusur eich priodas! Mae'n bleser mawr gen i roi gwybod i chi bod eich lluniau yn barod ar eich cyfer. Gobeithio y byddan nhw'n cadw'r atgofion yn fyw - nawr - a thros y blynyddoedd! Pob lwc a dymuniad da i chi eich dau am flynyddoedd o hapusrwydd! Diolch o galon hefyd i chi am y croeso ges i ar y diwedd - wnewch chi estyn y diolch i'ch holl deulu a ffrindiau. 

HUGE congratulations to you both on the occasion of your wedding! I am delighted to let you know that your photographs are now ready for you. I hope that they will help keep the memories alive - now and in the years to come! I wish you all the health and happiness in the future!  Thank you so much for the welcome you gave me on the day as well - please could you extend my thanks to all your family and friends. 

Cariad mawr | Lots of love,

Sioned xxx

Sioe Sleidiau | Slideshow

Y Galeri | The Gallery