Eich priodas chi ar gof a chadw | Your day. Captured. 

Cardiff Wedding photographer

Llongyfarchiadau!! 'Da chi di dewis y dyddiad ac efallai eich lleoliad yn barod. Y cam nesaf yw'r ffotograffiaeth. Ydych chi'n chwilio am steil naturiol i'ch lluniau? Lluniau sy'n 'adrodd stori'r dydd'? Ryda chi wedi cyrraedd y lle iawn. Dwi'n brofiadol iawn yn tynnu lluniau priodas ac yn giamstar ar wneud yn siwr mod i'n cael y 'siotiau mawr' i gyd - heb ddylanwadu gormod ar y dydd. 

Congratulations!! You've chosen your date and maybe your location too. The next step is getting the right photographer. Are you looking for natural photography? Someone who can 'tell the story' of your day? You've come to the right place. I am a very experienced wedding photographer who knows the importance of getting all the 'big shots' without dominating your day in any way. 

Anwen & Ed | Gwinllan Llannerch Vineyard

Anwen & Ed | Gwinllan Llannerch Vineyard

Dwi'n arbenigo mewn ffotograffiaeth sy'n adrodd stori, sy'n cyfleu teimlad, sy'n dal ennyd. Wna i ddim dominyddu eich diwrnod - wna i ddim 'cymryd drosodd'. Os ydych chi'n chwilio am ffotograffydd sy'n wyneb cyfeillgar, sydd â natur hawddgar ac sy'n brofiadol iawn - rydych chi yn y lle cywir. Mae pob priodas yn cael fy holl sylw: dw i byth yn bwcio mwy nac un priodas ar benwythnos; dwi bob amser yn mynd am recce cyn y diwrnod mawr - a dwi bob amser yn cwrdd â chi gyntaf i drafod popeth am eich diwrnod gyda chi. Mae lefel y gwasanaeth yma yn bwysig iawn i mi - a dwi'n cyfyngu ar y nifer o briodasau rwy'n eu gwneud er mwyn gallu cadw'r lefel yma o ansawdd ac ymroddiad.

I specialize in documentary photography - I love to capture the story, convey emotion. I won't dominate your day, I won't 'take over'. If you're looking for an easy going photographer, someone with a friendly face and who is very experienced at weddings - you're at the right place. Each wedding I photograph gets my full attention: I never book more than one wedding per weekend; I always recce your venue prior to your big day - and I always meet you beforehand to discuss everything. Providing this level of service to my clients is of utmost importance to me - I limit the number of weddings I take on each year to ensure I can give each wedding this level of attention and dedication. 

Eleri & Miles | Neuadd y Ddinas, Caerdydd | Cardiff City Hall

Eleri & Miles | Neuadd y Ddinas, Caerdydd | Cardiff City Hall

Gwen & Aled | Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd | The Old Library, Cardiff

Gwen & Aled | Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd | The Old Library, Cardiff

Beth sy'n digwydd nesaf? | What happens next?

Hoffi'r fy steil? Cysylltwch â mi cyn gynted â phosibl i wirio bod eich dyddiad chi ar gael. Fe wna i anfon galerïau cyfan i chi eu gweld mwy o esiamplau o steil fy ffotograffiaeth. 

Do you like my style? Get in touch with me as soon as possible to check that your date is available. I will send you over full galleries to have a look at so that you can see more examples of my photography. 

Dyddiad eich priodas | Wedding date *
Dyddiad eich priodas | Wedding date
We absolutely love all the photos. Well done on your amazing work 😍!
— Beth and Dan
Diolch siwd gymaint am dy waith caled dydd Gwener dwethaf, Sioned! Diolch diolch diolch xxx
— Ffion a Matt
Mae’r lluniau yn hollol hyfryd! Diolch o galon! Atgofion melys iawn iawn ac mae’r lluniau yn gofeb gwych. Fydd e yn annodd dewis rhai i’r albwm! Xxx
— Elin ac Aled
Diolch o galon am dynnu lluniau bendigedig o’n priodas ni. Roedd hi’n HYFRYD dy gael fel ffotograffydd... ‘da ni wrth ein boddau gyda’r lluniau. Rwyt ti wir yn dalentog!
— Catrin a Dyfan
DIOLCH O GALON am dy gwmni a dy ffotograffiaeth ddydd Sadwrn. Roeddet ti’n ffab a gymaint o westai wedi sôn pa mor lyfli o ti yn ffito mewn yn ddi-ffws.
— Lowri a Tudur
Gwenllïan & Chris | Birtsmorton Court | Worcestershire

Gwenllïan & Chris | Birtsmorton Court | Worcestershire

Lowri & Simon | Llandough - Llandochau | Bro Morgannwg - Vale of Glamorgan

Lowri & Simon | Llandough - Llandochau | Bro Morgannwg - Vale of Glamorgan